Joe Bideni kõne 20. jaanuaril 2021

4 minutit lugemist

Kõik me teame, kui keeruline ja raske on poliitiku amet. Päevast-päeva tuleb ajada ümmargust udujuttu, tõestada rahvale seisukohti, mida poliitik n-ö oma südamepõhjas ka ise ei tunnista. Kui diplomaadi kohta öeldakse, et diplomaat on aus inimene, kes valetab oma kodumaa hüvangu nimel, siis poliitiku olukord on pisut keerulisem. Valetamisest üksi ei piisa. Oma mõtteid ja seisukohti tuleb serveerida nii, et keegi ei saaks millestki kinni hakata. Poliitiku kõne peab olema nagu libe luts – püüa palju tahad, ikka jääd paljaste kätega!
Oma sõnavõtus peab poliitik keerutama ja vassima nii osavasti, et öeldust võib mitut moodi aru saada, kuid alati jääks võimalus hiljem oma seisukohti lõpmatuseni õigustada.

Mu daamid ja härrad, ekstsellentsid, endised kommunistid, praegused kapitalistid!
Lubage mul anda hinnang tehtule ja analüüsida kavandatavaid plaane ning anda suuniseid ja näpunäiteid edaspidiseks.
Kõigepealt tahaksin nentida, et meie ees seisvate probleemide lahenduste kõik võimalused ei ole veel kaugeltki ammendatud. See näitab veelgi selgemalt, et igasse probleemi tuleb tungida konstantse intensiivsusega – nii sügavuti kui laiuti. Ma olen alati rääkinud sellise vajaduse tähtsusest, mille rõhutamine – nagu näitab senine praktika – ei ole kunagi osutunud üleliigseks. Nii nagu ma olen juba aastaid tagasi rõhutanud, näitab tänane olukord, et just toonased rõhuasetused on õigeks ja vettpidavaks osutunud.
Tõsi, meil on veel mõningaid probleeme ja üksikuid kitsaskohti. Tuleb leida otstarbekohane lahendus neile probleemidele ja laiendada kitsaskohti. See, härrased, on meie peamine ülesanne – ja USA valitsuse juhtimisel me tuleme sellega toime!
Tuleb täiendavalt tarvitusele võtta meetmed seatud sihtide saavutamiseks ja ettenähtud rajajoonteni jõudmiseks. Mitte rahulduda saavutatuga, vaid saavutada senisest veelgi enam. See on meie eesmärk, mille poole me püüdleb kogu USA ja Euroopa Liit – nüüd ja tulevikus, meie kõik üheskoos ja eraldi. Seoses sellega ei saa jätta mainimata asjaolusid, mis on põhjustanud puudusi üksikute valdkondade mõningates lõikudes. Siin, härrased, on midagi korrast ära ja just nimelt siin tuleb veel palju korda saata!
Tarvilik on kõige rangem ja printsipiaalsem lähenemine konkreetsetele küsimustele. Ainult kõigi faktorite üksikasjalik analüüs ning probleemide põhjalik arutelu võivad lõppkokkuvõttes tagada kompleksse lahenduse. Ja sellelt teelt me ei tagane!
Ma olen korduvalt öelnud, et see peab kulgema asjalikkuse, kompetentse ning kriitilise suhtumise tähe all. Ma toonitaksin – ainult nii tegutsedes võiksime saada uue impulsi, uut hoogu ja innustust seatud ülesannete täitmisel! Sealjuures ärgem unustagem peamist – pidev täiustamine ja kõrge nõudlikkus!
Daamid ja härrad, mul on hea meel konstateerida, et rahvalikel aruteludel tehtud kriitilised märkused on oluliselt kaasa aidanud olukorra parandamisele kritiseeritud lõikudes, ehkki kaugeltki mitte kõigis lõikudes pole olulisi parandusi tehtud. Kuid just tohutu arenguruum annab piiramatuid võimalusi probleemide lahendamiseks. Tuleb tunnistada: meil on veel mõningaid puudusi ja seda eelkõige vajakajäämiste osas. On aeg teha vastavad järeldused! Sellega seoses ei tohi pinge võitluses veel mõningate ettetulevate puudustega hetkekski raugeda!
Üht-teist on juba ära tehtud. Veelgi rohkem oleks aga vaja korda saata. Tugevnenud on kontroll. See on igati tervitatav nähtus. Teisest küljest aga ei saa me väita, et kontroll oleks piisav.
Esitagem endale küsimus: mis on siis USA poliitikas kõige peamine, kõige tähtsam? Ja leiame, et ei ole midagi tähtsamat kui kõige peamine! Ainult selline küsimuse asetus annab meile võtme meie ees seisvate probleemide lahendamiseks. Praegusel, USA jaoks pingelisel ajastul ei tohi pinge hetkekski raugeda! Suhtugem siis asjasse täie tõsiduse ja loova energiaga ning ma ütleksin isegi: töötagem kogu hingega meie ees seisvate probleemide lahendamisel!
Tänu meie käsutuses olevale tohutule teoreetilisele pagasile, ettenägelikult koostatud plaanidele, juhtimise järjepidevale arengule, asjaomaste organite arukatele suunistele ning õigeaegsetele näpunäidetele – lõppkokkuvõttes meie kõigi ühiste jõupingutuste tulemusena on pea igal  alal saavutatud märkimisväärset edu!
Nende märkimisväärsete saavutuste taustal ilmneb veelgi eredamalt meie jõu monoliitsus ning ühtne terviklikkus, mis ongi ju tegelikult meie kõigi saavutuste ammendamatuks energiaallikaks!
Härrased, me kõik mõistame seda ning teades, et ainult nii võime jõuda seatud kõrgete rajajoonteni, andkem siis kogu oma jõud, teadmised ja oskused kavandatu muutmisel reaalsuseks.

Tõlge inglise keelest