Abiks partei-, nõukogude ja komsomolitöötajale – aga miks mitte ka kaasaegsetele liberaalidele

31 minutit lugemist

Nõukogudeaegne internatsionalistlik kasvatustöö ei kandnud vilja. Inimesed võtsid seda kui naljanumbrit, kui tobedat ja naeruväärset propagandat. Kuid seoses araablaste ja aafriklaste massilise sissetungiga Euroopasse on internatsionalistlik kasvatustöö muutunud aktuaalsemaks kui ei kunagi varem. Kõigile sallivuslastele, põgenike-pagulaste poputajatele ja massilise immigratsiooni õigustajatele on järgmine kirjatükk lausa kohustuslikuks lugemismaterjaliks. Kõige selle põhjal, mis toimub praegu Saksamaal, Rootsis, Soomes, Prantsusmaal, Belgias, Hollandis  ja teistes Euroopa riikides ja isegi meil Eestis, võime rõõmuga tõdeda, et nõukogude aeg on tagasi! Elagu nõukogude võim, elagu internatsionalism, elagu rahvaste sõprus! Allah akbar!

 

Abiks partei-, nõukogude ja komsomolitöötajale
Startsenko
Soova

Mõningaid soovitusi internatsionaalse ja patriootilise kasvatustöö juhtimiseks linnas, rajoonis.

Tallinn

1987

Internatsionaalse ja patriootilise kasvatustöö juhtimise süsteem

EKP linna- ja rajoonikomiteede tasemel
EKP linna- ja rajoonikomitee (konverents, pleenum, büroo, aktiiv) rahvuspoliitika, NLKP programmi ja põhikirja nõuete, NLKP XXVII kongressi otsuste, M. Gorbatšovi viibimise ajal Eesti NSV-s (Gorbatšov külastas Eestit 19.–21. veebruaril 1987 – toim. märkus) antud soovituste realiseerimine rahvustevaheliste suhete täiustamisel, internatsionaalses ja patriootilises kasvatustöös:
– linna, rajooni panuse suurendamine NSV Liidu ja Eesti NSV sotsiaalses ja majanduslikus arengus ja kaitsevõime tugevdamisel;
– kõigi rahvuste arenguküsimuste lahendamise poliitika väljatöötamine ja realiseerimine, tingimuste loomine kõigi linnas, rajoonis elavate rahvuste materiaalsete ja vaimsete vajaduste rahuldamiseks;
– eesti rahvuse igakülgse arengu tagamine (sotsiaalse struktuuri, majanduselu ja kultuuri vallas);
– rahvussuhete arenguprotsesside ja elanikkonna meeleolude arvessevõtmine oma töös, nende analüüs ja hinnang;
– juhtiva kaadri, töötajate, noorsoo, kogu elanikkonna internatsionaalse ja patriootilise kasvatustöö organiseerimine;
– sotsialistliku võistluse organiseerimine ja sõprussidemete arendamine Vene NFSV ja teiste vennasvabariikide linnade ja rajoonidega;
– vennasvabariikide positiivse kogemuse juurutamise organiseerimine parteipoliitilise, internatsionaales ja patriootilise kasvatustöö alal, teistes eluvaldkondades;
– rahvuspoliitika küsimuste realiseerimise, internatsionaalse ja patriootilise kasvatustöö probleemide arutamine linnarajoonikomitee konverentsidel, pleenumitel, aktiividel, büroo istungitel.

Parteiorganisatsioonilise töö osakond
Otsuste ja soovituste täitmise planeerimine, organiseerimine ja kontroll, kaadri valik ja ettevalmistamine linnas, rajoonis, igas töökollektiivis.
– rahvuspoliitika leninlike printsiipide, NLKP programmis, põhikirjas, M. Gorbatšovi poolt ENSV-s viibimise ajal antud soovitustes, NLKP XXVII kongressi otsustes püstitatud ülesannete täitmiseks;
– erinevatest rahvustest inimeste vajaduste arvelevõtmiseks ja rahuldamiseks;
– kõrge rahvustevahelise suhtlemiskultuuri kujundamiseks, sõpruse ja vastastikuse abistamise õhkkonna loomiseks erinevatest rahvustest inimeste vahel;
Rahvussuhete sfääris asetleidvate objektiivsete protsesside arvestamine oma tegevuses NLKP Keskkomitee 1997. aasta jaanuari-pleenumi ja EKP KK V pleenumi otsuste valguses;
– rahvusliku koosseisu reguleerimine NLKP liikmekandidaadiks võetavate seas, partei-, ametiühingu-, komsomoli- ja teiste ühiskondlike organisatsioonide juhtivates organites nomenklatuursete kaadrite ja linna- ja rajooninõukogu saadikute seas ning administratiivaparaadis;
– internatsionaalse ja patriootilise kasvatustöö küsimuste planeerimine EKP, LK ja RK pleenumitele ja büroo istungitele;
– internatsionaalse ja patriootilise kasvatustöö organisaatori institutsiooni moodustamine parteialgorganisatsioonides;
– juhtivate töötajate ja kommunistide aruanded isiklikust osavõtust töötajate internatsionaalsel ja patriootilisel kasvatamisel;
– internatsionalistlike tõekspidamiste ja praktilise tegevuse arvessevõtmine partei-, nõukogude ja juhtiva kaadri atesteerimisel;
– sotsialistliku võistluse organiseerimine ja sõprussidemete arendamine Vene NFS ja teiste vennasvabariikide linnade ja rajoonidega;
– kogu ühiskondliku elu ja tootmistegevuse demokratiseerimine ja avalikustamine, isiksuse hindamine tema kodanikupositsioonilt, mitte rahvusliku kuuluvuse põhjal;
– partei- ja sõjaveteranide, oma internatsionaalset kohust Afganistanis täitnud tegevteenistuse ohvitseride ja sõdurite osalemine selles töös;
– nõudlikkuse tugevdamine administratiivorganites, kes on seatud kaitsma kodanikke inimväärikust solvavate tegude eest;
– linna-rajooni RSN Täitevkomitee, ELKNÜ LK/RK ja teiste ühiskondlike organisatsioonide internatsionalistliku tegevuse koordineerimine;
– internatsionaalse kasvatustöö küsimustee läbiviidud parteikoosolekute sisu analüüs;
– ametiisikute ebaõige tegevuse tagajärjel tekkinud konkreetsete rahvustevaheliste suhtlemisprobleemide põhjuste analüüs ja nende kõrvaldamine.

Propaganda- ja agitatsiooniosakond
1) Partei rahvuspoliitika, NLKP programmi ja põhikirja sätete, NLKP XXVII kongressi otsuste, M. Gorbatšovi poolt EestiNSV viibimise ajal antud nõuannete, EKP KK V pleenumi otsuste täitmise planeerimine, organiseerimine ning kontroll.Linnas, rajoonis, igas töökollektiivis läbiviidava internatsionaalse ja patriootilise kasvatustöö vormide ja meetoditemõjususe analüüs , mis on suunatud töötajate, kogu elanikkonna panuse suurendamisel riigi rahvamajanduse arendamises, erinevatest rahvustest inimest vaimeste ja sotsiaalsete vajaduste rahuldamisele, internatsionalistliku teadvuse, rahvaste sõpruse ja vastastikuse abi tunnete, rahvustevahelise suhtlemise kultuuri kujundamisele.
2) Rahvustevaheliste suhete sfääris esinevate objektiivsete faktorite ja subjektiivsete protsesside arvessevõtmine ideoloogi töös.
3) Kaadri ja ideoloogiaaktiivi ettevalmistamine internatsionaalse ja patriootilise kasvatustöö läbiviimiseks.
4) Selgitus- ja kasvatustöö koondamine, tingimuste loomine internatsionalistliku teadvuse ja käitumise kujundamiseks töökollektiivide alglülides;
– parteialgorganisatsioonide ja juhtivkaadri, töökollektiivide ja õppeasutuste, täitevkomiteede osakondade, külanõukogude, ALMAVÜ Ja ELKNÜ linna-rajoonikomiteede, ühingu „Teadus“, sõjakomissariaadi veteranide nõukogude jt. töö koordineerimise ja kontrollimise kaudu internatsionaalse kasvatustöö alal;
– töökollektiivides ja õppeasutustes mitmesuguste organite, juhtivtöötajate ja aktivistide poolt läbiviidava internatsionaalse kasvatustöö efektiivsuse läbiarutamise ja hinnangu andmise kaudu linna-rajoonikomitees, selle töö kontroll, kommunistide aruannete ärakuulamise kaudu isiklikust osavõtust internatsionaalses kasvatustöös;
– internatsionalismi, rahvustevaheliste suhete aktuaalsete probleemide, nende kultuuri tõstmise vajaduse propaganda organiseerimine poliitõppe süsteemi, loengulise töö, rahvaülikoolide, suulise ja näitliku agitatsiooni, kohaliku ajakirjanduse ja raadio kaudu töökollektiivides ja elukohajärgselt, kogu propaganda- ja poliitmassilise töö internatsionalistliku suunitluse tagamise kaudu;
– kohaliku juhtiva intelligentsi esindajate individuaalse internatsionaalse kasvatamise kaudu;
– seminaride, konverentside ja konsultatsioonide korraldamise kaudu ideoloogiaaktiivile nende teoreetilise ja metoodilise ettevalmistuse parandamiseks internatsionaalse kasvatustöö alal, aktiivi kindlustamise kaudu objektiivsete faktiliste materjalidega linna, rajooni panusest ühtsesse rahvamajanduskompleksi, toodangu sisseveost meie maa teistest rajoonidest, linna-rajooni töökollektiivi poolt lepingukohustuste täitmisest, toodangu kvaliteedist, olemasolevate reservide kasutamisest;
– parteialgorganisatsioonide internatsionaalse kasvatustöö organisaatorite õpetamise ja nende töö juhendamise kaudu;
– ideoloogiakaadri ja aktiivi poolt läbiviidava internatsionaalse kasvatustöö mõjususe arvestamise kaudu nende atesteerimisel;
– kogu informatsiooni kakskeelsuse tagamise kaudu (reklaami, sildid, kuulutused, näitlik agitatsiooni, tõlge üritustel);
– eesti ja vene keele õpperingide töö organiseerimise kaudu;
– ühiskonnateaduslike distsipliinide, vene ja eesti keele sõjalise algõpetuse õpetamise kontrolli organiseerimise kaudu;
– kakskeelsete huviklubide. töö- ja puhkelaagrite, EÜE ja EÕM-i- rühmade, vajaduse korral ka koolide ja lasteaedade komplekteerimine organiseerimise kaudu;
– revolutsiooni-, lahingukuulsuse paikade ja muuseumide külastamise, sõjalis-rakenduslike ja tehniliste spordialade võistluste, VTK normatiivide täitmise, kutsealuste ettevalmistamise organiseerimise kaudu;
– Rahufondi toetamise organiseerimise kaudu;
– meetmete abil, mis rikastavad koduloomuuseumide, kunstilise isetegevuse kollektiivide, huviala- ja loominguliste koondiste tegevuse internatsionaalset ja patriootilist sisu;
– pioneerimalevatele kangelaste nimede omistamise alase töö, mälestusmärkide ja vennashaudade korrashoiu organiseerimise kaudu;
– natsionalismi ja šovinismi ilmingute vastase võitluse ja selle avalikustamise kaudu;
– piduliku Nõukogude armeesse saatmise organiseerimise kaudu;
– rajooni – sümboolika väljatöötamise kaudu.

Tööstus- ja transpordiosakond
Tööstus- Ja transpordiettevõtete, ehitusorganisatsioonide töötajate internatsionaalse kasvatustöö organiseerimine;
– paljurahvuseliste töökollektiivide moodustamise protsessi juhtimine;
– võistluse organiseerimine Vene NFSV ja teiste liiduvabariikide töökollektiividega;
– nõukogudemaa teistes regioonides kogutud positiivse töökogemuse juurutamise organiseerimine;
– majandusjuhtide aruanded isiklikust osavõtust töötajate internatsionaalsel kasvatamisel, tingimuste loomisel kollektiivi erinevatest rahvustest inimeste vaimsete ja sotsiaalsete vajaduste rahuldamiseks;
– kontroll väljapoole vabariiki mineva toodangu kvaliteedi ja õigeaegse tarnimise üle, lepinguliste kohu8tuate tingimusteta täitmise üle;
– töökollektiivide rahvussuhete sfääris asetleidvate protsesside ja juhtkonna poolt tarvituselevõetud meetmete tundmaõppimine ja analüüs;
– objektiivsete statistiliste ja faktiliste materjalide koostamine abiks ideoloogia- ja majandusaktiivile linna, rajooni, töökollektiivide panusest riigi sotsiaal-majanduslikku arengusse, plaanide ja tarnekohustuste täitmisest, kokkuhoiust, olemasolevate fondide ja reservide maksimaalsest kasutamisest, sisseveo-mahust meie maa teistest regioonidest;
– töötajate majandushariduse ja kvalifikatsiooni tõstmise kursuste internatsionalistliku suunitluse kindlustamise kaudu, kontrolli kaudu nende sisu ja efektiivsuse üle;
– reageerimine kõikidele natsionalismi ja kolkluse faktidele töökollektiivides;
– internatsionaalsete töötraditsioonide arendamine;
– kvalifitseeritud tööliste ja spetsialistide ettevalmistamise ja täiendamise organiseerimine;
– kutseorientatsioonilise töö ja kvalifitseeritud tööliskaadri ja insener-tehniliste töötajate ettevalmistamise organiseerimine, arvestades paljurahvuseliste töökollektiivide loomise vajadust;
– kontroll aianduskooperatiivide arendamise üle, erinevatest rahvustest töötajate lülitamine nende koosseisu;
– uue töötasustamise süsteemi ja teaduslik-tehnilise progressi saavutuste juurutamise tagajärjel vabanenud töötajate rakendamisega seotud probleemide lahendamine;
– majandusjuhtide atesteerimine, arvestades internatsionalistlike positsioonide realiseerimist oma töös.

Põllumajandusosakond
Põllumajandus- ja toiduainetetööstuse töötajate internatsionalistliku kasvatuse organiseerimises paljurahvuseliste töökollektiivide moodustamise protsessi juhtimine;
– võistluse organiseerimine Vene NFSV Ja teiste liiduvabe-riikide töökollektiividega;
– teiste liiduvabariikide positiivse kogemuse juurutamise organiseerimine põllumajanduses;
– kontroll põllumajandussaaduste riiklike tarnete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise üle, kohalikust toorainest toodanguvalmistamise üle, põllumajandussaaduste üleplaanilise tootmise ja selle ümbertöötlemise üle, elanikkonna vajaduste rahuldamise üle toiduainetega;
– juhtivate töötajate aruanded isiklikust osavõtust töötajate internatsionaalsel kasvatamisel, tingimuste loomisel kollektiivi erinevatest rahvustest inimeste vaimsete ja sotsiaalsete vajaduste rahuldamiseks;
– objektiivsele statistiliste ja faktiliste materjalide koostamine abiks ideoloogia- ja majandusaktiivile tehnika Ja tooraine sisseveo kohta linna, rajooni meie maa teistest piirkondadest, olemasolevate fondide ja reservide maksimaalsest kasutamisest, kokkuhoiurežiimist, linna, rajooni panusest riigi sotsiaalmajanduslikku arengusse;
– majandusharidusvõrgu õppuste ja töötajate kvalifikatsiooni tõstmise kursuste internatsionalistliku sisu kindlustamine töökollektiivides rahvussuhete sfääris asetleidvate protsesside ja juhtkonna poolt tarvituselevõetud meetmete tundmaõppimine ja analüüs;
– reageerimine kõikidele natsionalismi ja kolkluse faktidele töökollektiivides;
– kontroll elanike isiklikele abimajapidamistele osutatava abi üle;
– majandusjuhtide atesteerimine, arvestades internatsionalistlike positsioonide realiseerimist oma töös.

Parteikomisjon
– NLKP liikmekandidaatideks võetavate rahvusliku koosseisu reguleerimine;
– NLKP ridadesse astujate suhtumise ja teadmiste väljaselgitamine internatsionalismi küsimustes, leninliku rahvuspoliitika alustes;
– personaalküsimuste õiglase ja taktitundelise lahendamise tagamine.

Üldosakond
– kakskeelse tõlke tagamine parteipoliitiliste üritustel;
– dokumentide ja soovituste tõlge;
– materjalide paljundamine partei- ja ideoloogiaaktiivi jaoks;
– parteikomitee varustamine riikliku sümboolika ja parteipoliitilise atribuutikaga;
– kontroll internatsionaalset kasvatustööd puudutavate otsuste tähtaegse täitmise üle;
– internatsionaalse Ja patriootilise kasvatustöö küsimustes vastu võetud NLKP KK Ja EKP KK otsuste ja materjalide viimine parteialgorganisatsioonideni.

II Linna, rajooni RSN Täitevkomitee
– linna- rajooni, selle külade ja mikrorajoonide infrastruktuuri kiirendatud arengu planeerimine Ja elluviimine vastavuses normatiivide ja kaasaja nõuetega?
– kõikide asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide osavõtu tagamine oma kollektiivi, linna, rajooni, mikrorajooni sotsiaalses arengus, nende infrastruktuuri arendamises;
– linna, rajooni territooriumil leiduvate loodusvarade kaitse ja ratsionaalse kasutamise tagamine, ökoloogiaalaste meetmete elluviimine;
– linna, rajooni territooriumil asetsevate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide poolt valitsuse ja kohaliku nõukogu otsuste täitmise kontroll.

Linna, rajooni RSN Täitevkomitee osakonnad

Perekonnaseisuosakond
– rahvustevaheliste abielude ja lahutuste registreerimine ja analüüs sündivuse ja suremuse registreerimise analüüs;
– perekonnaseisuaktide registreerimise pidulikkuse tagamine eesti ja vene keeles;
– töötajate, dokumentatsiooni ja ürituste kakskeelsuse tagamine;
– rahvustevaheliste abielude sõlmilisel tekkivate keerukate küsimuste lahendamine.

Haridusosakond
– haridussüsteemi töötajate internatsionaalse kasvatustöö organiseerimine;
– vene ja eesti keele, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, sõjalise algõpetuse õpetajate valik, ettevalmistamine, kvalifikatsiooni tõstmine ja atesteerimine;
– õpilaste teadmiste kontrollimine vene ja eesti keele, ühiskonnaõpetuse ja ajaloo, sõjalise algõpetuse alal;
– kontroll õpilaste teadmiste ja oskuste taseme üle vene ja eesti keele, ühiskonnaõpetuse ja ajaloo, sõjalise algõpetuse ja kehalise kasvatuse alal;
– kontroll tundide ja klassivälise tegevuse internatsionalistliku sisu tagamise üle, lastevanematega tehtava töö üle;
– kutsesuunitluselase töö organiseerimine õpilaste ja lastevanematega linnale või rajoonile vajalike elukutsete õppimiseks tööliskutsealade ja nõukogude ohvitseri elukutse omandamiseks eesti rahvusest noorte poolt;
– kakskeelsete õppeasutuste ja lasteaedade loomine vaatavalt vajadusele, töötajate kakskeelsuse tagamine nendes asutustes;
– nõukogude ohvitseri elukutse propageerimise organiseerimine Ja õpilaste valik kõrgematesse sõjakoolidesse konkursivälistele kohtadele astumiseks;
– kontroll sidemete tugevdamise üle eesti ja vene õppekeelega koolide ja koolieelsete lasteasutuste vahel;
– kontroll korra tagamise üle õppeasutuste internaatides ja ühiselamutes;
– sõjalise algõpetuse, vene ja eesti keele, ühiskonnaõpetuse ja ajaloo, kehakultuuri ja spordi õpetamiseks vajamineva materiaalse baasi tugevdamine ja edasiarendamine;
– tellimuste andmine aineõpetajate kaadri ettevalmistamiseks eesti Ja vene õppekeelega koolidele;
– õpetajate kaadri atesteerimine, arvestades nende õppekasvatustöö internatsionaalset sisu;
– kaebuste ja ettepanekute lahendamine, mis on seotud rahvustevaheliste konfliktidega, nende põhjuste väljaselgitamine ja likvideerimine.

Kaubandusosakond
– kaubandustöötajate internatsionaalse kasvatustöö organiseerimine;
– elanikkonna nõudluse tundmaõppimine Ja vajaduste rahuldamine kvaliteetsete kaupade järgi, praakkauba väljaprakeerimine enne müükilaskmist;
– defitsiitsete ja kõrgendatud nõudlusega kaupade müümise korra kindlaksmääramine;
– kontroll ostjate teenindamiskultuuri üle, olenemata suhtlemiskeelest;
– kontroll kakskeelsuse tagamise üle kaubanduses;
– kontroll eesti ja vene keele õpperingide moodustamise üle kaubandus-, ühiskondliku toitlustus- ja teenindustöötajatele;
– kontroll kaubandus-, teenindus- ja ühiskondliku toitlustustöötajate kaadri rahvusliku koosseisu kujundamise üle;
– juhtivate kaadrite valik, arvestades nende poliitilisi ja tööalaseid omadusi, tõkestades katsed kaadri paigutamiseks rahvusliku kuuluvuse või suguluse pinnal;
– kaubanduse organiseerimine ettetellimiste alusel kauplustes ja töökollektiivides;
– kontroll müüdavate kaupade kvaliteedi üle, mittekvaliteetsete kaupade prakeerimise organiseerimine enne müükilaskmist;
– kaebuste ja ettepanekute lahendamine, mis on seotud rahvustevaheliste konfliktidega, nende põhjuste väljaselgitamine ja kõrvaldamine.

Korteriosakond
– täpne järjekorrast kinnipidamine korterite eraldamisel;
– Suure Isamaasõja invaliidide, veteranide, sõjas hukkunute perekondade, oma internatsionaalset kohust Afganistanis täitnud sõdurite ja ohvitseride korteritingimuste parandamine;
– noortele ja paljulapselistele perekondadele korteri eraldamisel ettenähtud soodustustest kinnipidamine;
– põliselanike korteriolude parandamine, põhimõtte sisseviimine, et uut elamispinda eraldataks eelkõige põliselanikele, kes elavad mugavusteta korterites.

Kultuuriosakond
– klubitöötajate internatsionaalse kasvatustöö organiseerimine;
– kaadri valik, ettevalmistamine ja kvalifikatsiooni tõstmine internatsionaalse kasvatustöö tegemiseks;
– kandidaatide valik ja suunamine konkursivälistele kohtadele teiste liiduvabariikide kultuuriõppeasutustesse, stažeerimise organiseerimine vennasvabariikides;
– kultuuritöötajate atesteerimine, arvestades kakskeelsuse nõuet, nende töö Internatsionalistlikku sisu;
– kultuuriasutuste tegevuse, isetegevuskollektiivide repertuaari internatsionaalse suunitluse juhendamine ja kontroll;
– eesti sotsialistliku kultuuri, mineviku progressiivse kultuuripärandi ja traditsioonide propaganda organiseerimine mittepõhirahvusest alamate hulgas;
– eesti rahvuskultuuri talletamiseks ja arendamiseks mõeldud ürituste korraldamine;
– kakskeelsuse tagamine üritustel, nende reklaamis ja näitagitatsioonis;
– mittepõhirahvusest elanikkonna laialdasem kaasahaaramine kultuuritegevusse, vene keeles töötavate isetegevuskollektiivide loomine;
– laulupidude repertuaari rikastamine nõukogude autorite teostega;
– vene laulu- ja tantsukollektiivide esinemise organiseerimine laulu- ja tantsupidudel;
– kontroll segarahvuseliste isetegevus- jt. loominguliste kollektiivide moodustamise üle;
– külaliskollektiivide kutsumine laulu- ja tantsupidudele teistest liiduvabariikidest;
– vennasvabariikide kultuuritöö positiivse kogemuse juurutamine;
– kultuuriasutuste materiaalse baasi tugevdamine, võrdsete materiaalsete võimaluste loomine erinevatest rahvustest inimeste taidlusloominguks.

Kehakultuuri- ja Spordikomitee
– sporditöötajate internatsionaalse kasvatustöö organiseerimine;
– sporditöötajate ettevalmistamine ja kvalifikatsiooni tootmine internatsionaalseks kasvatustööks sportlaste jakehakultuurlastega;
– sporditöötajate atesteerimine, arvestades nende tegevuse internatsionalistlikku suunitlust;
– treenerite ja spordimetoodikute, spordiürituste reklaami ning võistlusteaegse teadustamise ja spordibaaside näitagitatsiooni kakskeelsuse tagamine;
– tingimuste loomine kehakultuuri ja spordiga tegelemiseks kõigile linne, rajooni elanikele ja külalistele;
– kontroll mittepõhirahvusest elanikkonna laialdasema kaasamine üle kehakultuuri- ja sporditegevuses;
– kontroll segarahvuseliste kehakultuurikollektiivide ja treeningurühmade moodustamise üle;
– võistluste organiseerimine segarahvustest meeskondade osavõtul;
– kutsealuste kehalise ettevalmistuse ja VTK normide täitmise organiseerimine;
– riikliku sümboolika olemasolu tagamine ja õige kasutamine spordivõistluste pidulikel tseremooniatel (avamine, lõpetamine, autasustamine);
– kontroll korra ja kasvatustöö üle spordibaasides.

Kommunaalmajanduse osakond
– kommunaalmajanduse töötajate internatsionaalse kasvatustöö organiseerimine;
– EEV kaadrite kakskeelsuse tagamine;
– elanikkonnale määratud dokumentatsiooni, kuulutuste ja teadaannete, tänavanimetuste, asutuste ja ettevõtete siltide kakskeelsuse tagamine;
– haljastus- ja heakorralaupäevakute organiseerimine kogu mikrorajooni elanikkonna osavõtul;
– riikliku sümboolika õige kasutamise tagamine;
– elanikkonna teenindamise kõrge kvaliteedi tagamine;
– rahvustevaheliste konfliktide pinnal tekkinud kaebuste lahendamine, nende tekkepõhjuste kõrvaldamine.

Siseasjade osakond
– miilitsatöötajate internatsionaalse kasvatustöö organiseerimine;
– töökollektiivide parimate esindajate, eriti eesti rahvusest kodanike töölevõtmine miilitsaorganitesse;
– kaadrite, dokumentatsiooni, kuulutuste kakskeelsuse tagamine;
– korrarikkujate vastutuselevõtmine, kes solvavad inimväärikust;
– mälestusmärkide valve tagamine;
– riikliku sümboolika korrasoleku kontrollimine;
– noorte õiguserikkumiste profülaktika, mis võivad üle kasvada konfliktideks rahvuslikul pinnal;
– ühiskondliku korra kaitse massiüritustel;
– passirežiimi täitmise kontroll, selle rikkujate vastutuselevõtmine;
– ühiskondliku korra kaitse armeeteenistusse saatmisel;
– Nõukogude armee ridades ajateenistusest kõrvalehoidjate tagaotsimine;
– kinnipidamiskohtadest vabanenute töölerakendamine tugevatesse töökollektiividesse ümberkasvatamiseks.

Sotsiaalkindlustuse osakond
– kaadrite dokumentatsiooni, kuulutuste, ürituste kakskeelsuse kindlustamine;
– tähelepanu ja hoolitsus Suure Isamaasõja ja tööveteranide invaliidide, Afganistanis oma internatsionaalset kohust täitnud demobiliseeritud sõjameeste eest;
– hoolitsus vanurite ja paljulapseliste perekondade eest, vaatamata rahvuslikule kuuluvusele.

Tervishoiuosakond
– meditsiinitöötajate internatsionaalse kasvatustöö organiseerimine;
– kaadrite, kuulutuste, dokumentatsiooni kakskeelsuse kindlustamine;
– tähelepaneliku suhtumise tagamine kõigist rahvustest inimestesse;
– kutsealustega tehtava ravi-profülaktikatöö organiseerimine;
– nõudliku ja printsipiaalse suhtumise tagamine meditsiinilise teenindamise olukorra hindamises Ja selle parandamisse, eelkõige sünnitusmajades ja lastehaiglates.

Organisatsioonilis-juriidiline osakond
– rahvasaadikute, rahvakohtu kaasistujate internatsionaalse kasvatustöö organiseerimine;
– rahvasaadikute„ rahvakohtu kaasistujate, rahvakohtunike koosseisu paljurahvuselisuse tagamine;
– rahvasaadikutele määratud ürituste kakskeelsuse tagamine;
– rahvasaadikutele; elanikkonnale mõeldud dokumentatsiooni, teadaannete ja kuulutuste kakskeelsuse tagamine;
– kuulutuste, teadaannete ja siltide kakskeelsuse kontrollimine linna-rajooni territooriumil.

III. Linna-rajooni organid

Ajaleht
– partei rahvuspoliitika, eesti rahva ja NSV Liidu rahvaste ajaloolise arengu ühtsuse, nende majanduslike, teaduslike ja kultuurisidemete praktilise elluviimise kajastamine linna, rajooni elus;
– internatsionaalne kasvatuse seisukohalt aktuaalsete küsimuste objektiivne ja läbimõeldud kajastamine linna, rajooni, tema töökollektiivide tegevuses;
– konkreetsete internatsionalisminäidete esiletoomine linnas, rajoonis, töökollektiivides, sisse- ja väljaveovahekorra, fondide ja olemasolevate reservide maksimaalse kasutamise vajaduse näitamine;
– paljurahvuselistes töökollektiivides esilekerkivate keeruliste küsimuste ja probleemide lahendamise kogemuse tutvustamine;
– eesti ja vene keele õppimise , nõukogude ohvitseri-, eesti ja vene keele ning ühiskonnaõpetuse õpetaja-;
– tööliselukutsete propagandas EKP ajaloo, Eesti NSV kultuurielu ja traditsioonide tutvustamine venekeelsetes linna- jarajooniajelehtedes;
– vennasvaberiikide eesrindliku kogemuse, rahvamajanduse, kultuuri ja teaduse saavutuste tutvustamine eestikeelsetes linna-ja rajooniajelehtedes;
– ühiskondliku hukkamõistu õhkkonna kujundamine natsionalismi- ja šovinismiilmingute üle;
– rahvastevahelist usaldamatust ja vaenu tekitavate materjalide avaldamisest keeldumine;
– töökollektiivides ja olmesfääris tekkivate konfliktide sügav lahtimõtestamine, nende varjatud põhjuste avamine, natsionalismi ja šovinismi ilmingute kahjulikkuse ja lubamatuse näitamine;
– erinevatest rahvustest korrespondentide kaasamine ajalehetöösse;
– erinevatest rahvustest eesrindlike töötajate tutvustamine ajalehe veergudel, kes aktiivselt osalevad linna, rajooni ühiskondlikus ja kultuurielus.

Rahvakontrollikomitee
– erinevate rahvuste esindatuse tagamine rahvakontrolli aktiivi valikul;
– objektiivsuse tagamine küsimuste läbivaatamisel ja süüdlaste karistamisel;
– mitmesuguste puuduste ja seaduserikkumiste põhjusta avalikustamine.

Rajooni tarbijate kooperatiiv
– tarbijate kooperatiivi töötajate internatsionaalse kasvatustöö organiseerimine;
– teeninduskultuuri tõstmiseks tarvituselevõetavad meetmed;
– eesti ja vene keele kursuste korraldamine töötajatele, kakskeelsuse tagamine reklaamis, kuulutustel, hinnalipikutel;
– teistest liiduvabariikidest saabuva kauba kvaliteedi kontroll enne müükilaskmist;
– kooperatiivi liikmete eelisteenindamine defitsiitsete kaupadega;
– kaubanduse korraldamine ettetellimise alusel;
– aia- ja põllumajandussaaduste kokkuostu korraldamine kogu elanikkonnalt;
– täiendava koguse toidu- Ja tööstuskaupade tellimine suveperioodiks turismi- ja puhkepiirkondades;
– turistide ja puhkajate teenindamise organiseerimine kohalike elanike huve kahjustamata;
– kaebuste, avalduste ja ettepanekute lahendamine, mis on seotud rahvustevaheliste konfliktidega, nende põhjuste kõrvaldamine.

Harukondlike ametiühingute linna-, rajoonikomiteed
– paljurahvuseliste töökollektiivide, brigaadide loomise suunamine;
– rahvustevahelisi suhteid komplitseerida võivate töötülide, uuele töötasustamissüsteemile Üleviimisega seotud probleemide õiglane lahendamine;
– materiaalsete hüvede ja eeliste õiglase jaotamise kontroll;
– töö ja ühiskondliku tegevuse eest saadava moraalse stimuleerimise õiglase jaotuse kontroll;
– erinevatest rahvustest inimeste ühise puhkuse organiseerimine;
– ekskursioonide korraldamine kangelaslinnadesse ja teistesse liiduvabariikidesse;
– mittepõhirahvusest töötajatele ekskursioonide ja matkade korraldamine vabariigi linnade Ja rajoonide ajalooga seotud paikadesse;
– ametiühinguelu reaalse omavalitsuse ja demokratiseerimise tagamine, otsuste ja kogu tegevuse avalikustamine;
– rahvustevaheliste konfliktidega seotud kaebuste ja ettepanekute lahendamine, nende põhjuste väljaselgitamine ja kõrvaldamine.

ELKNÜ linna- ja rajoonikomitee
– noorte internatsionaalse ja patriootilise kasvatustöö organiseerimine;
– internatsionaalse ja patriootilise kasvatustöö küsimuste arutamine LK, RK pleenumitel ja büroo istungitel;
– NLKP rahvuspoliitika selgitamine noortele, selle praktilise realiseerimise näitamine linnas, rajoonis komsomoli poliitõppuste loengulise propaganda, rahvaülikoolide, noorte ABC, poliitklubide kaudu;
– erinevate rahvuste esindajate osavõtu tagamine komsomoli juhtivates organites;
– töökollektiivide komsomoliorganisatsioonide paljurahvuselisuse tagamine;
– komsomolitöötajate, dokumentatsiooni, kuulutuste, ürituste kakskeelsuse tagamine;
– paljurahvuseliste komsomoli-noortekollektiivide loomine;
– noorte suunamine komsomoli löökehitustele;
– rahvustest erinevatest noorte elamuehituskomplekside moodustamine;
– matkade organiseerimine revolutsiooni-, lahingu- ja töökuulsuse paikadesse;
– sõjalis-sportlike mängude „Kotkapoeg“ ja „Põuavälk“ organiseerimine ja läbiviimine;
– segarahvuseliste töö- ja puhkelaagrite, EUE ja EÖM-i rühmade moodustamine;
– liikumise „Kodulinn“ organiseerimine mittepõhirahvusest noorte seas;
– Nõukogude armeesse piduliku saatmise organiseerimine;
– õpilaste valik kõrgematesse sõjakoolidesse astumiseks;
– individuaalse kasvatustöö läbiviimine noortega, kes ei oma õiget suhtumist rahvuspoliitikasse;
– Sõprussidemete arendamine vennasvabariikide, eriti Vene NFSV komsomoliorganisatsioonidega;
– vennasvabariikide komsomoliorganisatsioonide positiivse töökogemuse juurutamine;
– „Sputniku” gruppide komplekteerimine erinevatest rahvustest noortest;
-partei-, sõja- ja tööveteranide esinemiste organiseerimine noorte ees;
– eesti ja vene keele õppimise propaganda organiseerimine noorte seas;
– šeflustöö organiseerimine linna, rajooni territooriumil dislotseeruvate sõjaväeosadega;
– rahvaste sõpruse klubide töö juhendamine;
– kangelaste nimede omistamiseks tehtava töö organiseerimine pioneerimalevates;
– rahvustevaheliste konfliktidega seotud kaebuste ja ettepanekute lahendamine, nende põhjuste väljaselgitamine ja kõrvaldamine.

Sõjakomissariaat
– kutsealuste ettevalmistamine patriotismi ja internatsionalismi, NLKP rahvuspoliitika õigeks mõistmiseks;
– NSVL Konstitutsioonis ja seaduses üldise sõjaväekohustuse kohta toodud sotsialistliku kodumaa kaitsmise alaste sätete selgitamine kutsealustele ja nende vanematele;
– sõjaväelase elukutse propageerimine;
– Nõukogude armeesse piduliku ärasaatmise organiseerimine;
– vene keele oskuse ja vajaduse propageerimine;
– revolutsiooniliikumisest, kodu- ja Suurest Isamaasõjast osa võtnud ja tegevteenistuses viibivate eestlastest ohvitseride elu ja tegevuse tutvustamine;
– kandidaatide valik kõrgematesse sõjakoolidesse astumiseks;
– töö Suure Isamaasõja veteranidega;
– töö demobiliseeritud sõjaväelastega, kes täitsid oma internatsionaalset kohust Afganistanis;
– Nõukogude armee ridades tegevteenistusest keeldumisjuhtude analüüs ja nende ärahoidmine;
– reservohvitseride kaasamine patriootilisse kasvatustöösse;
– töö õppeasutuste sõjanduse algõpetuse õpetajatega;
– töö ettevõtete ja majandite kutsealuste õppepunktide juhatajatega.

ALMAVÜ linna- ja rajoonikomiteed
– sõjanduse õpetamine metoodiline juhendamine ettevõtete Ja majandite kutsealuste õppepunktides;
– tehniliste ja sõjalis-rakenduslike spordialade arendamine, võistluste organiseerimine paljurahvuseliste meeskondade vahel;
– ALMAVÜ koolide ja algorganisatsioonide materiaal-tehnilise baasi tugevdamine;
– kaadrite, ürituste ja kuulutuste kakskeelsuse tagamine; -palju rahvuseliste ALMAVÜ ringide ja treeningrühmade arendamine ja komplekteerimine;
– töö kutsealuste vanematega;
– sõjaväelase elukutse propageerimine;
– vene keele õppimise propageerimine;
– ALMAVÜ komiteede töötajate Ja aktiivi rahvusliku koosseisu reguleerimine;
– töökollektiivide Ja sõjaväeosade šeflussidemete organiseerimine.

Ühing „Teadus“
– erinevates rahvustest lektorite valik ja ettevalmistamine loengute lugemiseks internatsionalismi ja NLKP rahvuspoliitika küsimustes;
– abi osutamine kõigile lektoritele NLKP rahvuspoliitika erinevate küsimuste avamisel, internatsionaalse kasvatustöö aspektide valgustamisel vastavalt oma loengutemaatikale;
– loengute temaatika ja tekstide ettevalmistamine NLKP rahvuspoliitika ja internatsionaalse kasvatustöö alal, loengute lugemise organiseerimine kõigis töökollektiivides, arvestades nende spetsiifikat ja kuulajate soove;
– internatsionalistlike aspektide kajastamise tagamine kõigis loengutes;
– loengute retsenseerimine, sihiga tugevdada nende internatsionalistlikku suunitlust;
– lektorite kaadri atesteerimine, võttes arvesse loengute internatsionalistlikku suunitlust;
– kuulajate poolt NLKP rahvuspoliitika teemadel esitatud küsimuste üldistamine, neile kompetentsete organita poolt vastuste andmise organiseerimine, lektorite ja ideoloogiaaktiivi tutvustamine nendega.

Ajakirjanduslevi
– parteipoliitiliste väljaannete ettetellimise organiseerimine;
– üleliiduliste perioodiliste väljaannete propageerimise ja ettetellimise organiseerimine põhirahvusest elanikkonna seas;
– venekeelsete vabariiklike perioodiliste väljaannete propageerimine Ja ettetellimise organiseerimine mittepõhirahvusest elanikkonna seas;
– ametkondliku ettetellimise analüüs ja reguleerimine internatsionaalse kasvatustöö huvides.

Elanikkonna töölerakendamise büroo
– töökollektiivide kaadri analüüsimine rahvusliku koosseisu järgi;
– töölerakendatavate suunamine kollektiividesse, arvestades vajadust tugevdada Ja arendada paljurahvuselisi töökollektiive;
– töökoha vahetuse põhjuste analüüs, selle tutvustamine EKP linne-, rajoonikomiteele, RSN täitevkomiteele;
– kaubandusse, teenindusse, meditsiinisfääri töölerakendatavata kakskeelsuse arvessevõtmine;
– uute töötasustamistingimuste juurutamise tagajärjel vabanenud inimeste ümberkvalifitseerimise organiseerimine.

Prokuratuur
– isikute vastutuselevõtmine, kes huligaansetel motiividel solvavad inimeste eneseväärikust, hoiduvad kõrvale tegevteenistusest Nõukogude armees;
– kontroll NSVL Konstitutsiooni ja seaduste sätete täitmise üle;
– uurimisorganite töötajate ja dokumentatsiooni kakskeelsuse tagamine.

Rahvakohus
– isikute süüdimõistmine, kes huligaansetel motiividel solvavad inimeste eneseväärikust, hoiduvad kõrvale tegevteenistusest Nõukogude armees;
– natsionalismi ja šovinismi pinnal sooritatud õiguserikkumiste varjatud põhjuste väljaselgitamine;
– kohtuliku arutamise läbiviimine süüdistatava emakeeles;
– kohtutöötajate, dokumentatsiooni, kuulutuste kakskeelsuse tagamine.

Tsiviilkaitse staap
– elanikkonna ettevalmistamine tsiviilkaitseks, vastavate teadmiste ja oskuste õpetamine;
– sotsialistliku kodumaa kaitsmise kohta vastuvõetud seaduste tutvustamine;
– mitmerahvuseliste meeskondade Ja formeeringute komplekteerimine õppustel;
– parteipoliitilise ja internatsionaalse kasvatustöö organiseerimine õppuste ajal;
– tsiviilkaitse töötajate, kuulutuste, ürituste kakskeelsuse tagamine.

Rajooni agrotööstuskomitee
– põllumajandustoodangu riiklike tarnekohustuste täitmise kindlustamine;
– elanikkonna toiduainetega varustamise organiseerimine;
– nõukogudemaa teiste regioonide eesrindliku töökogemuse propaganda ja juurutamise organiseerimine;
– kohaliku tooraine kasutamine täiendavaks põllumajandussaaduste tootmiseks;
– mitmerahvuseliste töökollektiivide arendamine ja tugevdamine;
– majandusjuhtide ja ideoloogiaaktiivi varustamine objektiivsete statistiliste ja faktiliste materjalidega rajooni majandussidemetest, põllumajandussaaduste ja toiduainete sisse- ja väljaveost, fondide kasutamise efektiivsusest, tarnekohustuste täitmisest, rajooni põllumajandustöötajate panusest ühtsesse rahvamajanduskompleksi.

IV, Linna, rajooni teenistused.

Muuseum
– Kindlustada lähenemine klassipositsioonidelt linna, rajooni ajaloolise mineviku tutvustamisel.
Näidates:
– EKP ja selle kohaliku organisatsiooni ajalugu;
– eesti ja vene, teiste rahvaste sõpruse ajaloolisi juuri;
– vabariigis elavate rahvuste ühist tööd;
– teiste liiduvabariikide abi Eesti NSV-le nõukogude võimu esimestel aastatel;
– eesti ja teiste rahvaste ühist võitlust fašismi vastu;
– Punaarmee vabastusmissiooni;
– vabariigi, linna, rajooni majandussidemeid vennasvabariikidega, VMM maadega, teiste riikidega;
– partei hoolitsust rahvuskultuuri, majanduse, sotsiaalse sfääri arengu eest linnas, rajoonis;
– linna, rajooni majanduselu üleviimist intensiivarengule, teaduslik-tehnilise progressi kiirendamise, tööjõu ja materiaalsete ressursside ratsionaalse kasutamise tulemusi, tootmistegevuse ja kogu ühiskondliku elu demokratiseerimist;
– erinevate rahvuste parimaid töötajaid, kee aktiivselt osalevad linna, rajooni poliitilises, kultuuri- ja ühiskondlikus elus;
Kindlustada selgitavate tekstide ja muuseumitöötajate kakskeelsus.
Ürituste läbiviimine muuseumis kohtumised partei-, kodusõja, Suure Isamaasõja- ja tööveteranidega, leninlikud õppetunnid, töö-eesrindlaste autasustamise, rahvaülikooli õppused, sõprusõhtud jne
Abi osutamine rahvaste sõpruse klubidele, töökollektiivide muuseumidele, lahingukuulsute tubadele ja nurkadele.
Rahvaste sõpruse teemaliste rändnäituste organiseerimine linna, rajooni ettevõtetes.

Pioneeride maja
– pioneeride maja tegevuse internatsionalistliku suunitluse kindlustamine;
– mitmerahvuseliste kollektiivide, ringide, huviklubide moodustamine;
– ühiste ürituste korraldamine eesti ja vene keelt kõnelevatele lastele;
– NSVL ja teiste maailma rahvaste parimate tegevusringide repertuaari rahvaste sõpruse klubi töö;
– kohtumiste korraldamine vennasvabariikide pioneeridega;
– aktiivi ettevalmistamine internatsionalistlikuks tegevuseks;
– solidaarsusaktsioonide korraldamine, vahendite kogumine rahufondi;
– reklaami, dokumentatsiooni ja kuulutuste kakskeelsuse tagamine;
– kaadrite ja aktiivi kakakeelause tagamine.

Puhkekodud, sanatooriumid
– töötajate, ürituste, dokumentatsiooni, reklaami, kuulutuste, raamatukogufondi, tellitava perioodika kakskeelsuse tagamine;
– rahvaste sõpruse õhtute, teiste internatsionalistliku sisuga ürituste korraldamine;
– ekskursioonide korraldamine vabariigi revolutsiooni-, lahingukuulsuse- jt. ajaloolistesse paikadesse, eesti rahva traditsioonide, käitumisnormide tutvustamine eelkõige mittepõhirahvusest puhkejatele;
– ekskursioonide, kontsertide korraldamine tutvustamaks vennasrahvaste kultuuri ja ajalugu;
– spordi- ja teiste võistluste korraldamine mitmerahvuseliste võistkondade vahel;
– puhkejate majutamine mitterahvuslikul põhimõtteil eesti rahvatraditsioonide, käitumisnormide ja väärtusorientatsioonide tutvustamine.

Tavanditalitus
– töö korraldamine eesti, Vene ja võimaluse korral ka teistes NSVL rahvaste keeltes;
– emotsionaalsete ürituste korraldamine, arvestades teenindavate rahvustraditsioone ja keelt;
– abimaterjalide väljaandmine tavandiürituste korraldamiseks erinevatest rahvustest inimestele;
– teiste rahvuste tavandite tundmaõppimine ja vajaduse korral juurutamine.

Linna, rajooni kultuurimajad
– vormilt rahvuslikku ja sisult sotsialistlikku kultuuri viljelevate eesti ja teiste linnas, rajoonis elevate rahvuste taidluskollektiivide moodustamine;
– mitmerahvuseliste taidluskollektiivide ja huvialaklubide loomine;
– rahvaste sõpruse õhtute jt, internatsionalistliku sisuga ürituste korraldamine;
– mittepõhirahvusest elanikkonna tutvustamine eesti kultuuriga;
– eesti rahvusest elanikkonna tutvustamine NSV Liidu rahvaste kultuurisaavutustega;
– isetegevuskollektiivide repertuaari kujundamine, mis sisaldab eesti rahvuskultuuri, NSVL rahvaste-, sotsialistliku sõprusühenduse jt. rahvaste kultuuri parimaid teoseid;
– vokaal-instrumentaalansamblite ja estraadikollektiivide töö juhendamine, mis tegutsevad rahvamajades, asutuste-ettevõtete juures;
– kontroll esinemiste sisu vastavuse üle programmile;
– mittepohlrahvusest elanikkonna laiem kaasamine vaba aja üritustesse, huvialaklubide tegevusse;
– reklaami, kuulutuste dokumentatsiooni kakskeelsuse tagamine;
– kaadrite ja osa ürituste kakskeelsuse tagamine;
– kontaktide arendamine ja tugevdamine vennasvabariikide kultuuriasutustega, nende eesrindlike kogemuste juurutamine.

Kinolaenutuse direktsioon, rajooni, linne kino
– ideelis-poliitiliselt ja kunstiliselt kõrgetasemeliste nõukogude filmide propageerimine ja demonstreerimine;
– kohtumiste korraldamine vabariigi ja nõukogudemaa kinostuudiote filmiloojatega;
– kuulutuste ja reklaami kakskeelsuse tagamine;
– mitmerahvuseliste kinoklubide loomine;
– kontroll videosalvestiste sisu üle videosalongides ja videoteekides.

Linna, rajooni laste spordikool
– mitmerahvuseliste treeningrühmade ja spordisektsioonide moodustamine;
– võistluste korraldamine mitmerahvuseliste võistkondade vahel;
– jalgpalli, hoki jt. massipordialade propageerimine eesti rahvusest noorte sees;
– korv- ja võrkpalli, tennise, kergejõustiku propageerimine mittepõhirahvusest noorte seas;
– treenerite, spordimetoodikute kakskeelsus;
– sidemete loomine sportlastega teistest liiduvabariikidest, erineva õppekeelega naaberkoolide vahel.

Linna, rajooni raamatukogu
– raamatukogufondi täiendamine teostega NSV Liidu rahvaste keeles, vastavalt linna, rajooni rahvuslikule koosseisule;
– raamatufondi vahetuse korraldamine teiste linnade ja vabariikide raamatukogudega;
– reklaami, kuulutuste, raamatukogutöötajate kakskeelsus;
– NLKP rahvuspoliitika, internatsionaalse ja patriootilise kasvatustöö teemalise kirjanduse propaganda, vastavasisuliste raamatute näituste korraldamine;
– eesti kirjanike teoste propaganda mittepõhirahvusest elanike seas, kohtumiste korraldamine eesti kirjanikega;
– kohtumiste korraldamine vene jt. nõukogude rahvaste kirjanikega.

Linna, rajooni turg
– kõigile müüjatele võrdsete tingimuste loomine kauplemiseks;
– kontroll hindade taseme üle turul ja nende reguleerimine;
– kontroll käsitöötoodete müümise üle, religioosse ja kodanliku sümboolikaga toodete müümise keelamine.

Rajooni linnahaigla
– meditsiinitöötajate kakskeelsuse tagamine;
– tähelepanelik suhtumine haigetesse, hoolimata rahvuslikust kuuluvusest;
– erinevatest rahvustest haigete spetsiifiliste vajaduste rahuldamine.

Ekskursioonibüroo
– ekskursioonide propageerimine ja organiseerimine teistesse liiduvabariikidesse;
– ekskursioonide propageerimine ja organiseerimine Eesti NSV ajaloo ja kultuurilooga seotud paikadesse, eriti mittepõhirahvusest elanikkonnale;
– ekskursioonide ja matkade käigus nõukogude rahvaste sõpruse ajalooliste juurte tutvustamine;
– matkade ja ekskursioonide korraldamine seati rahva revolutsiooni-, lahingu- ja töökuulsuse paikadesse;
– kaadrite kakskeelsuse tagamine;
– giidide ettevalmistamine, kes on võimelised töötama mitmes keeles, arvestades saabuvate ekskursioonirühmade geograafiat.

Linna, rajooni sidesõlm. Hoiukassa
– elanikkonda teenindavate kaadrite kakskeelsus;
– dokumentatsiooni, kuulutuste, reklaami kakskeelsus;
– tähelepanelik, taktitundeline suhtumine kõigist rahvustest inimestesse.

Elamuekspluatatsiooni valitsus (osakond)
– EEV töötajate, dokumentatsiooni, kuulutuste, reklaami,. Ürituste kakskeelsuse tagamine;
– kvaliteetse teenindamise ja tähelepaneliku suhtumise tagamine kõigisse inimestesse, hoolimata rahvusest;
– riikliku sümboolika õigeaegne ja nõuetekohane väljapanek ja korrasoleku kontroll;
– kogu elanikkonna organiseerimine heakorra- ja haljastus-laupäevakutele, laste mänguväljakute rajamisele;
– internatsionalistliku sisuga massiürituste korraldamine.

V Regionaalsed propagandanõukogud

Kultuuri- ja spordikompleksid
– elanikkonna meeleolude ja vajaduste analüüsimine ja töö planeerimine neid arvesea võttes;
– soovituste väljatöötamine külanõukogudele, kultuuri- ja spordikompleksile internatsionaalse kasvatustööorganiseerimiseks, tingimuste loomine erinevatest rahvusest inimeste sotsiaalsete ja kultuuriliste vajaduste rahuldamiseks;
– internatsionaalse kasvatustöö organiseerimine regioonis;
– vastavate tingimuste loomine linnas, rajoonis elavate kõigist rahvustest inimeste kaasamiseks kultuuri- ja sporditegevuses, selle aktiivne propageerimine;
– ürituste läbiviimine, mis tugevdavad rahvaste sõprust, parandavad rahvustevahelisi suhtlemise kultuuri, tihendavad rahvustevahelist suhtlemist.

VI. Asutused .ja ettevõtted

Lasteaiad, lastesõimed
– vene ja eesti keele õpetamise organiseerimine lastele;
– kakskeelsuse propageerimine laste ja nende vasemate seas;
– ühisürituste korraldamine erineva töökeelega lasteaedade vahel;
– kakskeelsete lasteaedade, sõimede, rühmade moodustamine vastavalt vajadusele;
– töötajate, dokumentatsiooni, kuulutuste kakskeelsuse tagamine segalasteaedades;
– ühisürituste korraldamine eesti- ja venekeelsetele rühmadele segalasteaedades.

Koolid, kutsekeskkoolid, tehnikumid
– kogu õppekasvatustöö protsessi internatsionalistliku sisu tagamine;
– ühiskonnaõpetuse, ajaloo, vene ja eesti keele, sõjanduse algõpetuse õpetamise kvaliteedi parandamine, fakultatiivkursuste ja süvaõpetusega klasside organiseerimine;
– õppematerjali rikastamine Eesti NSV ajaloo keerulisemate perioodide selgitamisel (1940, 1950. aastad);
– kutsesuunitlus rahvamajandusele vajalikele erialadele, nõukogude ohvitseri elukutsele jne,
– ühisürituste korraldamine teise õppekeelega naaberkoolidega;
– võistluste korraldamine segarahvuseliste võistkondade vahel;
– rahvaste sõpruse klubide, lahingukuulsuse muuseumide, nurkade organiseerimine;
– kooli, pioneerimalevas nimikangelasega seotud töö korraldamine;
– vajaduse korral kooli töö organiseerimine kahes õppekeeles;
– üksikute ühistundide korraldamine eesti ja vana õppekeelega paralleelklassidele;
– üleliiduliste ja vabariiklike pioneeri- ja komsomoliväljaannete lugemise ja tellimise propageerimine;
– internatsionaalne kasvatustöö lapsevanematega.

Kauplused
– elanikkonna nõudluse rahuldamine kvaliteetsete ja vajalike kaupade järgi;
– kõrge kaubanduskultuuri tagamine kõigist rahvustest külastajate suhtes;
– kaadrite, kuulutuste, reklaami, hinnalipikute kakskeelsuse tagamine;
– kaupade ettetellimise korraldamine;
– toidu- ja tööstuskaupade, uudiskirjanduse tellimine, arvestades linne, rajooni rahvuslikku koosseisu;
– poliitiliste plakatite, partei ja valitsuse dokumentide, partei- ja valitsusjuhtide portreede, eesti ja vene keele õpetamiseks vajaminevate õpikute, sõnastike, heliplaatide pideva müügiloleku kindlustamine raamatukauplustes.

Sööklad, kohvikud, restoranid, baarid
– kaadrite, menüü, hinnalipikute, kuulutuste ja reklaami kakskeelsuse kindlustamine;
– kõrge teeninduskultuuri tagamine kõigist rahvustest külastajatele;
– ansamblite repertuaaris ja taustmuusika nõukogude ja eesti heliloojate loomingu kindlustamine;
– eesti ja taiete NSV Liidu rahvaste rahvusliku köögiga ja interjööriga toitlustusettevõtete loomine;
– toitlustusettevõtetes NSV Liidu rahvaste rahvusliku köögi päevade korraldamine;
– nõukogude televisioonisaadete jälgimise kindlustamine baarides;
– videosalvestuste õige ideelis-poliitilise suunitluse tagamine,

Teeninduskombinaadid
– elanikkonda teenindava kaadri, kuulutuste, reklaami, hinnalipikute ja dokumentatsiooni kakskeelsuse tagamine;
– kõrge teeninduskultuuri tagamine kõigist rahvustest külastajatele ;
– nõukogude sümboolikaga esemeta tootmine;
– teenindusliikide laiendamine, arvestades erinevatest rahvustest külastajate soove;
– videosalvestiste õige ideelis-poliitilise suunitluse tagamine.

Staadionid, spordisaaalid
– treenerite, kasvatajate, spordisektsioonide juhatajate kakskeelsuse tagamine;
– mitmerahvuseliste treeningurühmade, spordisektsioonide, võistkondade moodustamine;
– võistluste organiseerimine mitmerahvuseliste võistkondade vahel;
– atribuutika, spordisümboolika, näitagitatsiooni kakskeelsuse tagamine;
– vormilt rahvusliku, sisult internatsionaalse spordisümboolika loomine;
– võistlusteaegse reportaaži ja teadaannete edastamine kahes keeles.

Transporditeenistused
– elanikkonda teenindavate töötajate, reklaami, kuulutuste, piletite, teabe kakskeelsuse tagamine;
– kõrge teeninduskultuuri tagamine kõigist rahvustest reisijatele.

Hotellid
– töötajate, reklaami, kuulutuste kakskeelsuse tagamine;
– kõigist rahvustest külalistele kõrge teeninduskultuuri tagamine.

Apteegid
– kaadrite, kuulutuste, apteegis valmistatavate rohtude nimetuste kakskeelsuse tagamine;
– tähelepanelik suhtumine kõigist rahvustest inimestesse.

Hoiukassad, sidejaoskonnad
– töötajate, dokumentatsiooni, kuulutuste kakskeelsuse tagamine;
– tähelepanelik ja taktitundeline suhtumine kõigist rahvustest külastajatesse.

Polikliinikud
– meditsiinitöötajate, kuulutuste, siltide kakskeelsuse tagamine;
– tähelepanelik ja taktitundeline suhtumine kõigist rahvustest patsientidesse;
– meditsiinialaste teadmiste propaganda organiseerimine eesti ja vene keeles.

Raamatukogud
– töötajate, kuulutuste, informatsiooni kakskeelsuse tagamine;
– Ürituste organiseerimine eesti- ja venekeelsetele lugejatele;
– raamatukogufondi komplekteerimine, arvestades linna, rajooni elanikkonna rahvuslikku koosseisu.

– – –

Trükkida antud 15.06.87. Trükiarv 150. Tellimine nr. 243.
Paljundatud Eesti NSV Ühingu „teadus“ juhatuse rotaprindil.
Tallinn, Võidu väljak 10.