Kui kära teed, tapan! – Punaarmee „Vene-eesti vestlussõnastik” (1940)

4 minutit lugemist

„Lühike vene-eesti sõjaline vestlussõnastik“ ilmus 1940. aasta juunis nädal enne Eesti vallutamist Nõukogude vägede poolt. Vestmik oli mõeldud täielikult keeleoskamatule kasutajale kohalike elanikega suhtlemiseks ja ka vangivõetud inimeste esmaseks ülekuulamiseks. Vestluste toon ja sisu iseloomustavad väga tabavalt Punaarmee n-ö rahvavabastaja rolli.

Näiteid vestlussõnastikust: „Heida maha!“, „Kui kära teed, tapan!“, „Kui jooksed, lasen maha!“, „Keda tapsite?“, „Kas tapsite kellegi oma ülemustest?“,“. Kui palju elanikke on tapetud?“, „Kuidas käivad ülemad sõduritega ümber?“, „Kas lasevad oma sõdureid maha?“, „Ega kaev mürgitatud ole?“, „Kus sünnib kaldale maandumine?“, „Mõistate vene keelt?“
Vestlussõnastikud käisid kaasas Punaarmee sõjaliste ettevalmistustega. Ilmselt 21. ja 28. mai vahel, kui Moskvas tehti lõplik otsus Balti riigid kohe okupeerida, anti kiiresti välja eesti-, läti-ja leedukeelsed sõjalised vestmikud.
Vene-eesti sõnastik läks trükki 8. juunil 1940. Balti laevastik sai käsu lahinguvalmiduseks 12. juunil. 8. armee sai lahingukäsu olla valmis Eesti vallutamiseks 13. juunist.
Kolme Balti riigi vastu oli valmis suured jõud: 435 000 meest, 3000 tanki ja 2600 lennukit, aga nagu me teame, ei läinud neid vaja.
17. juuni varahommikul ületasid Nõukogude väeüksused rahulikult Eesti riigipiiri ja NSV Liidu sõjaväelaste koguarv Eestis tõusis 115 000-ni.
Järgmisel päeval võttis Punaarmee oma kontrolli alla raudteejaamad, sadamad, lennuväljad, sidesõlmed, postkontorid, omavalitsusasutused ja teised strateegilise tähtsusega objektid ning 21. juunil toimus „sotsialistlik revolutsioon”.
Sündmuste käiku kiirendas oluliselt Pariisi vallutamine Saksa vägede poolt 14. juunil 1940.
Ja veel, analoogiline vestlussõnastik anti välja ka vene-saksa keeles. Selles olid sellised kummalised väljendid nagu „Ärge kartke, kohe jõuab Punaarmee kohale” või „Kuhu linnapea kadus? – „Ta põgenes.” Ühel vene ajaloolasel õnnestus see sõnastik osta ühes New Yorgi antikvariaadis kõigest 33 sendi eest. Nimetatud sõnastik on veel üheks tõendiks selle kohta, et NSVL valmistus 1941. aasta mais-juunis Saksamaad ründama, et lõigata Reich ära Rumeenia naftast. Peale selle oli trükitud 4 miljonit Saksamaa kaarti. Kui nõukogude väed koondusid piiri äärde kaitseks, siis milleks oli vaja sellisel hulgal Saksamaa kaarte?

           ——–

KРАТКИЙ РУССКО-ЭСТОНСКИЙ
ВОЕННЫЙ РАЗГОВОРНИК
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАРКОМАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
МОСКВА – 1940

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

„Разговорник” предназначен главным образом для командиров отделения, взвода, роты и им соответствующего начальствующего состава. Содержание „Разговорника”, однако, несколько расширено – до пределов, обеспечивающих возможность его неспециального (не в штабах) использования командирами всех других степеней, так как очень трудно ограничить тематические потребности опроса пленного, перебежчика и местного жителя тем или иным нашим командиром.
Рассчитанный на полное незнание языка, „Разговорник построен по системе ответов, выраженных лишь одним словом или жестом, т. е. по той системе, которая только и способна обеспечить действительную возможность разговора (понимания ответов опрашиваемого).

 

(Lühike valik 109-leheküljelisest vestlussõnastikust)

1. ЗАХВАТ ПЛЕННОГО

Стой! – Seisa! – Сейза!
Сдавайся! – Anna alla! – Анна алла!
Слезай с коня! – Hobuse seljast maha! – Хобузе сельяст маха!
Руки вверх! – Käed üles! – Каэд йлес!
Ложись! – Heida maha! – Хейда маха!
Не разговаривай! – Ära räägi! – Äpa pääги!
Не шуми! – Ole vait! – Оле вайт!
Если будешь шуметь, убью! – Kui kära teed, tapan! – Куй кäра теэд, тапан!
Отойди назад! – Mine tagasi! – Мине тагази!
Повернись кругом! – Pööra ümber! – Шора ймбер!
Повернись в эту сторону! – Pööra siia poole! – Пööра сийя поoле!
Брось оружие! – Viska relv maha! – Виска релв маха!
Налево! Направо! – Vasakule! Paremale! – Васакуле! Паремале!
Иди скорее! – Mine rutemini! – Мине рутемини!
Иди медленнее! – Mine aeglasemalt! – Мине аэглаземалт!
Иди впереди (сзади) меня. – Mine mu ees (taga). – Мине му ээз (тага),
Если побежишь, застрелю! – Kui jooksed, lasen maha! – Куй йооксед, лазен маха!
Вы явились к нам добровольно? – Kas tulite meile vabatahtlikult üle? – Кас тулите мейле вабатахтликулт йле?
Что вас понудило перейти к нам? – Mis teid meile üle tulema sundis? – Мис тейд мейле йле тулема сундис?
Вы хотите сражаться на, нашей стороне? – Soovite meie pool võidelda? – Соовите мейе поол выйделда?
Вы хотите служить в нашей армии? – Soovite meie sõjaväes teenida? – Соовите мейе сыявäэс теэнида?
Вы не хотите сражаться против нас? – Kas teie ei taha meie vastu võidelda? – Kaс тейе эй таха мейе васту выйделда?
Вы вообще не хотите воевать? – Kas üldse sõdida ei soovi? – Кас йлдсе сыдида эй соови?
С вами плохо обращались на службе? – Kas teenistuses teiega halvasti ümber käidi? – Кас теэнистузес тейега халвасти üмбер кäйди?
Не перешли ливы, опасаясь нака зания за чтолибо? – Kas te karistuse kartusel üle ei jooksnud? – Кас те каристузе картузел иле эй йоокснуд?
Вы убили коголибо из ваших начальников? – Kas tapsite kellegi oma ülemustest? – Кас тапсите келлеги ома йлемустест?
Кого убили? – Keda tapsite? – Кеда тапсите?
Вы коммунист? – Olete kommunist? – Олете коммунист?
Когда выостарили вашу часть? – Millal oma väeosast lahkusite? – Миллал ома вäэозаст лахкузите?
Где вы перешли фронт? – Kus kohal lahinguliinist üle tulite? – Кус кохал лахингулийнист йле тулите?
С каких направлений ожидаются налеты нашей авиации? – Millistest suundadest (sihtidest) oodatakse meie lennuväe rünnakut? – Mиллистест суунадест (сихтидест) оодатаксемейеленнyвäэ рйннакут?
С каких направлений ожидается нападение наших танков? – Millistest suunadest (sihtidest) oodatakse meie tankide rünnakut? – Миллистест суунадест (сихтидест) оодатаксе мейе танкиде рйннакут?
Готовятся ли наступать? – Kas valmistuvad pealetungile? – Kaс валмистувад пеалетунгиле?
Собираются ли отступать? – Kas kavatsevad taganeda? – Kaс каватсевад таганеда?
Где ждут нашей атаки? – Kustpoolt oodatakse meie rünnakut? – Кустпоолт оодатаксе мейе рйннакут?
Не притесняют? – Kas ei tehta liiga? – Kaс эй техта лийга?
Не грабят? – Kas ei röövita? – Kaс эй рööвита?
Убивают ли жителей? – Kas elanikke tapetakse? – Каc эланикке тапетаксе?
Сколько жителей убили? – Kui palju elanikke on tapetud? – Куй палью эланикке он тапетуд?
Назовите селения (районы), где есть войска. – Nimetage külad (rajoonid), kus asuvad väeosad. – Ниметаге кйлад (райоонид), кус азувад вäэозад.
Какое настроение у солдат? – Milline on sõdurite meeleolu? – Миллине он сыдурите меэлеолу?
Голодают? – Nälgivad? – Нäлгивад?
Не голодают? – Ei nälgi? – Эй нäлги?
Как начальники обращаются с солдатами? – Kuidas käivad ülemad sõduritega ümber? – Куйдас кäйвад йлемад сыдуритега ймбер?
Расстреливают ли своих солдат? – Kas lasevad oma sõdureid maha? – Кас лазевад ома сыдурейд маха?
Боятся ли солдаты противника? – Kas sõdurid vastast kardavad? – Кас сыдурид вастаcт кардавад?
Говорят ли солдаты, что надо кончать войну? – Kas sõdurid ei räägi, et vaja sõda lõpetada? – Кас сыдурид эй рääги, эт вая сыда лыпетада?
Как говорят об СССР? – Kuidas räägitakse Nõukogude Liidust? – Куйдас рääгитаксе Ныукогуде Лийдуст?
Как жители относятся к солдатам? – Kuidas suhtuvad elanikud sõduritesse? – Куйдас сухтувад эланикуд сыдуритессе?
Что слышали о предстоящих действиях противника? – Mis on kuulda vastase kavatsetavast tegevusest? – Мис он куулда вастазе каватсетаваст тегевузест?
Собрать и доставить сюда коров (овец)! – Koguge ja tooge siia lehmi (lambaid)! – Когуге я тооге сийя лехми (ламбайд)!
Не бойтесь красноармейцев! – Ärge kartke punaväelasi! – Äрге картке пунавäэлази!
За все взятое у жителей войска Красной Армии заплатят! – Kõige eest, mis elanikkudelt võetakse, maksab Punavägi! – Кыйге ээст, мис эланиккуделт выэтаксе, максаб Пунавäги!
Никто не должен выходить из селения! – Keegi ei tohi külast lahkuda! – Кеэги эй тохи киласт лахкуда!
Нет ли в селении спрятавшихся солдат? – Ega külas peidetud sõdurteid ole? – Эга кйлас пейдетуд сыдурейд оле?

* *  *

Под наблюдением редактора полкового комиссара Д. И. Левантовского.
Корректор Э. Н. Пялль.
Сдано в производство 8.6.40.
Формат бумаги 84×108/64
№ Г – 37963.
Технический редактор Л. Т. Бабочки
Подписано к печати 9.6.40 Объем 3,5 печ. л. 2,5 уч.-авт. л. Издат. № 433. Зак. № 351.
2-я типография ОГИЗа РСФСР треста „Полиграфкнига“ „Печатный Двор“
им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.