Ungari peaminister Viktor Orbán – mees kes ei kooguta Merkeli ees

7 minutit lugemist

Ungari peaministri Viktor Orbani kõne Ungari parlamendis 16. novembril 2015

Ungari peaminister Viktor Orban ei pea vajalikuks Brüsseli või Merkeli ees pugeda.

Väga austatud härra president! Austatud saadikud!

Euroopa Liitu on rünnatud ja ohus oleme ka meie. Väga austatud Prantsusmaa presidendi Francois Hollande sõnul on toimunu puhul tegemist sõjalise aktiga. Ja kui see nii on, ja nii see on, siis peame teadma, et sõjas ei ole mitte ainult Prantsusmaa ja prantsuse rahvas. Prantsusmaa on Euroopa Liidu liige. Sellest aspektist võetuna on Pariisis rünnatud Euroopa Liitu. Meie oleme selle liidu liige, järelikult puudutab toimunu ka meid. See mis juhtus reedel (13. novembril – tõlk), võib juhtuda ka mujal Euroopas. Ka meie oleme ohustatud. On aeg, et juhtivad Euroopa poliitikud ärkaksid ja teadvustaksid endale, mis mängus on. Esitagem lihtne küsimus: mis on humaansem? Seni püüdlesime Ungaris selle poole, et sulgeda piir Lähis-Idast ja Aafrikast sissevoolavale massile. Meid on ka ägedasti kritiseeritud, väites, et see ei ole humaanne. Kuid siin põrkume järgmise küsimusega. Mis on humaansem: kas sulgeda piir illegaalsetele piiririkkujatele või seada ohtu süütute Euroopa kodanike elu? Õigus elule on eesõigus iga muu õiguse ees, samuti ka õigus hädakaitsele. Me ei tohi Euroopa kodanike elu mingi ideoloogia või majanduslike huvide nimel hädaohtu seada. Kuid kuidas me ka asjasse ei suhtuks, me näeme, et liit just sinna liigub, ta on nõrk, ebakindel ja halvatud. Nõupidamisi ja konverentse peetakse vahetpidamata, kuid mingeid lahendusi ei leita. Me sipleme ideoloogiate võrkudes, selle asemel et tegutseda kaine mõistuse ja meie traditsioonide alusel. Paljude Euroopa riikide juhtivad poliitikud murravad tänaseni pead selle üle, kuidas lahendada sisserändajate maaletoomise ja vastuvõtmisega seotuid probleeme, selle asemel et koos võtta ette praktilisi samme masside peatamiseks. Brüsselis väidetakse ikka veel, et immigratsioon on hea, samas saame iga päev tõendeid selle kohta, et immigratsioon on halb. Tegemist pole win-win-situatsiooniga – seega vastastikuse kasuga –, vaid lose-lose-situatsiooniga, vastastikuse kahjuga.

Austatud saadikud!

Me oleme veendunud, et tegemist on Euroopa eksistentsiga. Kahjuks saadab Brüssel halbu sõnumeid, kutsudes Euroopasse üha uusi migrante. Selle asemel, et sisserändajatele ausalt teatada, et siin ei oota neid see, millega nad on arvestanud.

Me oleme Euroopa juhtivaid poliitikuid korduvalt hoiatanud nende inimeste Euroopasse kutsumise eest. Igaühele, kes on piiramatu rahvasterände kaine mõistusega läbi mõelnud, peaks selge olema, millist ohtu kujutavad endast üle meie piiride illegaalselt ja kontrollimatult sissevalguvad massid. Euroopa ja Ameerika julgeolekueksperdid, sala- ja luureteenistuste juhid ja juhtivad politseiametnikud on pidevalt juhtinud tähelepanu Euroopas kasvavale terroriohule. Iga poliitik, kõik Euroopa juhtivad poliitikud on sellest ohust teadlikud olnud. Ja kreeklased teadsid juba pikemat aega – veel  suve alguses(2015 – tõlk) –, et pühasõdalaste saabumine koos migrantide massiga pole välistatud. Terve inimmõistuse vaatepunktist võetuna oli selge: ei tohi lihtsalt niisama inimmasse kontrollimatult sisse lasta.

Tegemist on sadade tuhandete inimestega, kelle puhul me täpselt ei teagi, kust nad tulevad, kes nad on ja mida nad tahavad. Neile lisanduvad veel need, kes saabuvad piirkondadest, kus Euroopa riigid viivad läbi sõjalisi operatsioone. Midagi niisugust ei ole kunagi varem toimunud. Me võimaldame, me transpordime kontrollimatult sadu tuhandeid inimesi sellistest piirkondadest, millega Euroopa Liit on sõjajalal. On teada, et terroristid kasutavad rahvaste rändamist teadlikult ja organiseeritult selleks, et paremale elule lootva massi hulka pugeda. Me ei arva, et igaüks, kes sealt tuleb, on terrorist, aga me ei tea, ja keegi ei oska seda öelda, kui palju terroriste on siiani koos migrantidega saabunud, kui palju neid juba siin on ja kui palju neid iga päev veel juurde tuleb. Juba üks terrorist on liiga palju. Kohutav, kui mõtleme sellele, kui palju terroriste tahtsid läbi Ungari liikuda. On aeg kogu Euroopas sellele lõpp teha.

Austatud saadikud!

Igale kainelt mõtlevale inimesele on selge, et Euroopa ei suuda nii palju inimesi vastu võtta. Me kõik teame, et Euroopa majandus ei suuda sellise koormaga hakkama saada. Kuid lisaks rahalistele majanduslikule reaalsustele ähvardab rahvasteränne veel kolme ohuga, millest juba üks on piisavaks põhjuseks, et migrantide tulva peatada.

Esiteks oli meil reede öösel (13. novembril – tõlk) kogemus, et rahvasteränne võib plahvatuslikult suurendada terroriohtu. Ja sealjuures ei ole täna enam tegemist mitte terroriohuga, vaid reaalse terroriga.

Teiseks: rahvasteränne suurendab kuritegevust. See pole PC, pole poliitiliselt korrektne sellest rääkida. Jaa, lääne maailm eitab neid fakte avalikult, kuid faktid jäävad faktideks: Kõikjal Euroopas, kus on palju sisserändajaid, on kuritegevus oluliselt suurenenud ja avalik julgeolek langenud. Esineb üha rohkem vargusi, röövkallaletunge, psüühilisi ekstsesse, raskeid kehalisi vigastusi, vägistamisi ja tapmisi. Kuigi me sellest ei räägi, ei muuda see tõsiasju olematuks.

Ja kolmandaks: massiline sisseränne teistest maailmajagudest ja teistest kultuuridest kujutab endast ohtu meie kultuurile, meie elulaadile, meie tavadele ja traditsioonidele. Nüüd võivad ka need, kes on siiani andunud valedele illusioonidele multikultuurist ja üritavad seda väärastunud ideaali peale suruda, oma silmaga näha, kuhu see kõik viib!

Väga austatud president! Väga austatud saadikud!

Kõigi nende sündmuste valguses peaksime rääkima ka kohustuslikest pagulastekvootidest. Me oleme ikka veel olukorras, kus keegi väljaspool Ungarit tuleb meile ütlema, kellega me peaksime Ungaris koos elama. Pean silmas kvoote. Ma soovitan parlamendil ka edaspidi neid kvoote mitte aktsepteerida, me peaksime ka tulevikus ise otsustama, kellega me tahame koos elada. Kohustuslikud pagulastekvoodid on teravas vastuolus Euroopa vaimuga. Need kvoodid on mõttetud, sest need ei paku kriisile mingit lahendust, vaid ainult süvendavad seda. On täiesti selgelt näha, et kohustuslikud pagulastekvoodid ei hoia migrante tagasi, vaid on nendele pigem kutseks. Kvoodid ei vähenda survet, vaid suurendavad seda ja Euroopa riigid hakkavad seoses üha kasvava survega seespool liitu oma piire sulgema. Kui see jätkub, siis on ainult aja küsimus, millal Schengeni-süsteem kokku variseb ja lõpeb vaba liikumine.

Kohustuslikud pagulastekvoodid on kõigele lisaks seadusevastased, lugupeetud saadikud, sest juhtivatel Euroopa poliitikutel pole selles küsimuses õiguspädevust, et sellist otsust vastu võtta. Neil pole volitusi ennast segama ühe või teise liikmesriigi põgenike probleemi või suruda peale sisserändega seotud meetmeid, mida asjaosaline riik ei taha. Terrorirünnaku valguses ei saa Brüssel võtta üheltki liikmesriigilt õigust ennast kaitsta. Sest kohustuslikud pagulastekvoodid on juba sel põhjusel ohtlikud, et need levitavad terrorismi terves Euroopas.

Väga austatud president, saadikud!

Kõik need faktid ja traagilised sündmused (silmas on peetud terroriakte Pariisis – tõlk) näitavad, et Euroopa uus poliitika on hädavajalik. Sellest ei piisa, et vanadest kontseptsioonidest kinni pidada või üritada neid remontida. Ma teen ettepaneku dogmad kõrvale heita, unustame poliitkorrektsuse ja räägime ausalt ja avameelselt. Ma teen ettepaneku pöörduda ideoloogiate maailmast tagasi terve inimmõistuse juurde ja nelja käsu põhjal, mis on iseenesest mõistetavad Euroopa poliitika uuesti lahti mõtestada. Kõigepealt peaksime aga hakkama Euroopa välispiire kaitsma, sest turvalisus algab piirikaitsest. Teiseks: me peame oma kultuuri kaitsma, sest Euroopa olemus on tema vaimne ja kultuuriline identiteet. Kolmandaks: me peame oma majanduslikke huvisid kaitsma, sest meie, eurooplased, peame jääma maailmamajanduse keskmesse. Ja neljandaks: inimestele tuleb anda õigus Euroopa otsuseid mõjutada, sest Euroopa Liit rajaneb demokraatlikel alustel.

Austatud saadikud!

Euroopa kodanikud ei ole soovinud, et sajad tuhanded võõrad kontrollimatult ja illegaalselt üle meie piiride tormavad. Keegi pole sellist poliitikat kellelegi ülesandeks teinud, veel vähem selleks luba andnud. Inimesed tahavad elada turvalises keskkonnas ja nautida liidu eeliseid. Ja meie, parlamendisaadikute ja valitsuste ülesanne kõikjal Euroopas on inimeste häält kuulda võtta.

Ma tänan teid tähelepanu eest!

Vt ka internetis: List of Islamic Terror Attacks (al 2001. aastast)

0

Your Cart